“​บีซีจี”หนุนลงทุนเอเปค คาดดึงทุนเข้าไทย 6 แสนล้านบาท

“​บีซีจี”หนุนลงทุนเอเปค คาดดึงทุนเข้าไทย 6 แสนล้านบาท

หลังผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค การยอมรับ “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG)” ข้อมูลจากทำเนียบรัฐบาลได้เผยแพร่ถึงความสำเร็จสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย

สำหรับเป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่อง Bio-Circular-Green Economy (BCG) Economy เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อต่อ

ยอดวัตถุประสงค์ทั่วไปของเอเปคในการส่งเสริมการเติบโตของภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

     การเป็นเจ้าภาพ AELW(APECEconomic Leaders' Week) ยังเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ไปข้างหน้า และเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางของประเทศ ภาคเอกชนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

“​บีซีจี”หนุนลงทุนเอเปค คาดดึงทุนเข้าไทย 6 แสนล้านบาท

ผ่านการนำโมเดล BCG Economy มาใช้ในธุรกิจและการลงทุนแล้ว โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น อาหารสะอาด ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และอื่นๆ ความสำเร็จบางส่วนถูกนำมาจัดแสดงในงาน AELW ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับโมเดล BCG Economy และการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)