ความสำคัญธุรกิจรายย่อย ในกรอบการประชุมเอเปค

ความสำคัญธุรกิจรายย่อย  ในกรอบการประชุมเอเปค

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่าแนวคิดหลักของการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของ Start-up และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME)

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อขับเคลื่อน 4 ประเด็นสำคัญ เพื่อการฟื้นตัวของ Start-up และ MSME ในภูมิภาคเอเปคดังนี้ 

1. เร่งรัดการประยุกต์ใช้ BCG Model  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการของธุรกิจขนาดเล็ก และยังสนับสนุนความพยายามของโลกที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อน  

2. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า และยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

3. การจัดหาเงินทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ 

4. การรับมือกับตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป การสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ส่งเสริมนวัตกรรม การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความสำคัญธุรกิจรายย่อย  ในกรอบการประชุมเอเปค

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์