“เศรษฐกิจสีเขียว” กรอบจัดการ บริหารงานรัฐเชิงพื้นที่

“เศรษฐกิจสีเขียว” กรอบจัดการ บริหารงานรัฐเชิงพื้นที่

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมเน้นย้ำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและพืชผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง และคำนึงถึงบริบทของสถานการณ์โลกร้อน

         ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งรัฐบาล และทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าต่างๆ ต้องให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โลกร้อน รวมถึงการปลูกพืชต่างๆ ต้องดำเนินการในพื้นที่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าจากการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ รวมทั้งผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค

 

“เศรษฐกิจสีเขียว” กรอบจัดการ บริหารงานรัฐเชิงพื้นที่

    การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับต่างๆ และให้มีกลไกการทำงานที่เหมาะสม มีการบูรณาการในทุกภาคส่วน เน้นการทำงานแบบมุ่งเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากลำบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน พร้อมกำชับถึงการทำงานเชิงพื้นที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องให้เกิดความชัดเจน 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนในพื้นที่จะได้รับเป็นสำคัญ เกิดความคุ้มค่า และการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์