‘’มหาดไทย” เร่งจัดการขยะมูลฝอย หนุน อปท.ร่วมสร้างคาร์บอนเครดิต

‘’มหาดไทย” เร่งจัดการขยะมูลฝอย หนุน อปท.ร่วมสร้างคาร์บอนเครดิต

ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ทุกจังหวัดดำเนินการจัดการมูลฝอยตามประกาศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะมูลฝอย” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครัวเรือนได้รับการส่งเสริม และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

‘’มหาดไทย” เร่งจัดการขยะมูลฝอย หนุน อปท.ร่วมสร้างคาร์บอนเครดิต

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ทุกจังหวัดแจ้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจ และรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ระดับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการรับรองคาร์บอนเครดิต 

ในปัจจุบันมีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้ว 2,716,651 ครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 9,175,452 คน ทำให้มีปริมาณขยะเปียกที่คัดแยกใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อน 843,958.07 ตัน/ปี

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์