ปัจจัย 4 ด้านบอกคุณภาพทะเลไทย โดยรวม “ดี” แต่ยังมีที่น่าห่วง

ปัจจัย 4 ด้านบอกคุณภาพทะเลไทย  โดยรวม “ดี” แต่ยังมีที่น่าห่วง

ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ได้รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ.2564

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 75% เกณฑ์พอใช้ 22%  และเกณฑ์เสื่อมโทรม 3%  ทั้งนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2557-2564 พบว่า โดยรวมคุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่

ด้านน้ำมันรั่วไหล และก้อนน้ำมันดิน พบว่าเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล และก้อนน้ำมันดิน รวม 44 ครั้ง

ด้านน้ำทะเลเปลี่ยนสี  พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยรวม 25 ครั้ง(ส่วนใหญ่เกิดในจังหวัดชลบุรี) ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี

ปัจจัย 4 ด้านบอกคุณภาพทะเลไทย  โดยรวม “ดี” แต่ยังมีที่น่าห่วง

ด้านแมงกะพรุนพิษ พบการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง ระหว่างปี 2542-2564 รวม 46 ราย(ผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย และบาดเจ็บรุนแรง จำนวน 36 ราย) ทั้งนี้ในปี 2564 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 รายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านขยะทะเล ซึ่งรายงานบอกไว้ว่า ในปี 2564 สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างออกจากระบบนิเวศน์ชายฝั่งรวมทั้งสิ้น 443,987 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งมาจากการใช้บริการสั่งอาหารในรูปแบบดิลิเวอรีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์