TGO รับรอง โรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นกลางทางคาร์บอน

TGO รับรอง โรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นกลางทางคาร์บอน

TGO รับรอง"Carbon Neutral Organization" โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ (ซีพีเอฟ)  เปิดเผยว่า  โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ ซีพีเอฟ. รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง“คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)”จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทย

TGO รับรอง โรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นกลางทางคาร์บอน TGO รับรอง โรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นกลางทางคาร์บอน

ทั้งนี้  ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น

การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ส่วนค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Feedmill Carbon Neutrality)

"การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลองค์กรจากอบก. จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆของซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยกัน " นายเรวัติ กล่าว

 

นอกจากนี้ อบก.ได้มอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการสนันสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ใหักับ 12 โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ  อบก. (TGO) กล่าวว่า   อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก

โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา ซึ่งปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก เครือซีพีและซีพีเอฟเองเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีการดำเนินการต่อเนื่อง

การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟ ได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ