“ดาว” เปิดเวทีอนุรักษ์พื้นที่ “คาร์บอนทะเล” ยกระดับการกักเก็บคาร์บอน

“ดาว” เปิดเวทีอนุรักษ์พื้นที่ “คาร์บอนทะเล”  ยกระดับการกักเก็บคาร์บอน

กลุ่มบริษัท DOW , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , IUCN และพันธมิตร เปิดเวทีดึง “คาร์บอนทะเล”เป็นเครื่องมือสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านการส่งเสริมระบบนิเวศและชุมชน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  กล่าวในงาน Blue Carbon Conference 2022 “คาร์บอนทะเล: หนุนธุรกิจสู่ Net Zero เสริมระบบนิเวศและชุมชน” ว่า ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยลดปัญหาโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงได้ร่วมกับทช.และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ก่อตั้งเครือข่าย Dow & Thailand Mangrove Alliance ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันเป็นภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย และมีแผนงานที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายป่าชายเลนโลก Global Mangrove Alliance

“ดาว” เปิดเวทีอนุรักษ์พื้นที่ “คาร์บอนทะเล”  ยกระดับการกักเก็บคาร์บอน

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ทช. มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงป่าชายเลน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กำหนดเป้าหมายระยะ 10 ปี

นายดินโด แคมปิลัน ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย และผู้อำนวยการศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กล่าวว่า บลูคาร์บอน คือ การกักเก็บคาร์บอนโดยระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพกักเก็บสูงกว่าป่าบก แต่ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายไปมาก จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านี้เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาระบบนิเวศบริการ จากการกักเก็บคาร์บอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว และเพื่อบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

นายพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวเสริมว่าเวทีนี้นับเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญ การเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้สนใจ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และการเพิ่มพูนเครือข่ายในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยในพื้นที่คาร์บอนทะเลอย่างยั่งยืน

“ดาว” เปิดเวทีอนุรักษ์พื้นที่ “คาร์บอนทะเล”  ยกระดับการกักเก็บคาร์บอน