โมเดลพัฒนายั่งยืนเชิงพื้นที่ วาง49โครงการนำร่อง5จังหวัด

โมเดลพัฒนายั่งยืนเชิงพื้นที่      วาง49โครงการนำร่อง5จังหวัด

จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุบถึงแผนการขับเคลื่อน 49 โครงการนำร่องพื้นที่ 5 จังหวัด

ได้แก่ 1.เชียงราย 2.สุโขทัย 3.อุบลราชธานี 4.นครนายก และ 5.จันทบุรี เพื่อสร้างต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนของประชาชน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ ด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการทำธุรกิจบนพื้นฐาน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model) ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่า อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

โมเดลพัฒนายั่งยืนเชิงพื้นที่      วาง49โครงการนำร่อง5จังหวัด

โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 14,080,140 บาท สำหรับดำเนินการ 49 โครงการ ระยะเริ่มต้น มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมมิติการพัฒนาพื้นที่ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องคาดว่ามีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์อย่างน้อย 83,899 คน ถือเป็นการ Change for Good ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

คาดว่าจะแก้ปัญหาที่สาเหตุที่ทำให้เกษตรกรมีความยากจน คือ1.การขาดแคลนน้ำสะอาดและอาหาร 2.การไม่มีงานทำ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ 3.สงครามและความขัดแย้ง 4.ความไม่เท่าเทียมกัน 5.ขาดการศึกษา 6.Climate Change 7.การขาดโครงสร้างพื้นฐาน 8.ความสามารถที่จำกัดของรัฐบาลและ 9.ขาดเงินทุนสำรอง 

 

ทั้งนี้ คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ ทำให้คณะทำงานฯ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิสังคมในปัจจุบัน