CRA Digital Health Upskill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน

CRA Digital Health Upskill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน

CRA Digital Health เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ "เทคโนโลยีดิจิทัล" ได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเตรียมรับมือ ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดังนั้น การเตรียมพร้อมในด้านการสร้างบุคลากรในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมทักษะความรู้ดิจิทัลเฉพาะเพิ่มเติมในการทำงานของโลกยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญท่านรับชมงานเสวนา "CRA Digital Health" เปิดมุมมอง - สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยงานจัดขึ้น ณ สตูดิโอเนชั่น ทาวเวอร์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองวิสัยทัศน์ภาพรวมดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยในหัวข้อ Digital Health Transformation และการขับเคลื่อนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนา Digital Health Initiatives ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ พร้อมด้วย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสนอแนวใหม่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่รองรับการสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการทำงานด้านสุขภาพดิจิทัล พร้อมเปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ CRA Digital Health Program และร่วมเสวนากับคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

  • อ.ดร.ชวิน จองวรรณศิริ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
  • อ.ดร.วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
  • อ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
  • ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • อ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ สาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมรับชมออนไลน์ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Youtube Live : Chulabhorn Channel, Facebook Live : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, Facebook Live : Nation Online และ Facebook Live : กรุงเทพธุรกิจ

CRA Digital Health Upskill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน