depa และ Codekit เปิดตัว National Coding Platform ชวนเรียนรู้ทักษะด้าน AI

depa และ Codekit เปิดตัว National Coding Platform ชวนเรียนรู้ทักษะด้าน AI

depa จับมือ Codekit เปิดตัว "National Coding Platform" ชวนคนวงการศึกษา เรียนรู้ทักษะด้าน AI ประยุกต์ในทุกวิชา ไม่ใช่เพียงวิชาคอมพิวเตอร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด หรือ Codekit เปิดตัวแพลตฟอร์ม National Coding Platform ณ คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน Coding และ Technology รวมถึงพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งในด้านวิทยาการคำนวณ (Coding), วิชา Internet of Things (IoT) และหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยมีนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (depa), ดร.จีระพร สังขเวทัย ผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี สสวท., รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีกทั้ง รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบอัจฉริยะในทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ FIBO สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งนายชวยศ ป้อมคำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด และเสวนาในหัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ดีที่สุด ด้วยการต่อยอดระบบ AI อย่างไรให้เข้าไปสู่การเรียนในทุกวิชาที่ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์" พร้อมการจัดเวิร์กช็อปการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 100 ราย

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าวถึงภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เติมเต็มกำลังคนดิจิทัลผ่านการ Upskill คนทำงาน เสริมทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มแรงงานสายตรงดิจิทัลและแรงงานทุกสายงานที่ทำงานในระบบเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลง Reskill / New Skill คนรุ่นใหม่ มุ่งบ่มเพาะทักษะดิจิทัล เติมเต็มกำลังคนดิจิทัล ดึงผู้ชำนาญการด้านดิจิทัลเข้ามาทำงานในประเทศไทย ผ่าน Global Digital Talent Visa   

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa กล่าวว่า National Coding Platform เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย Reskill ด้วยการเสริมทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกอย่างด้านดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปด้วย ไม่ได้จะจำกัดเฉพาะเพียงวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ควรแทรกซึมในทุกวิชา นอกจากนี้ ดีป้า ยังสนับสนุนในด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลผ่านมาตรการต่างๆ ในกลุ่มเทคโนโลยี d-Automation (Robotics Simulation), d-Data (Big data and Analytics Blockchain AI), d-Connectivity (IoT Digital twin Web 3.0), d-Access (Cloud and Edge) การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น HACKaTHAILAND การสนับสนุน Infrastructure สำหรับ Coding school รวมถึง Edtech Startups และมาตรการลดหย่อนภาษี 250% สำหรับหลักสูตรด้านดิจิทัล เป็นต้น

นายชวยศ ป้อมคำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท Codekit พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สร้างระบบนิเวศด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

"นักเรียนนักศึกษาของไทยจะโตไปเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศไทยได้นั้น นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้ว บุคลากรในวงการการศึกษาก็ต้องได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้น ขอบคุณทาง depa และ อว. ที่ร่วมกันผลักดัน และมอบโอกาสให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศในการเรียนรู้ทางด้าน IT" นายชวยศ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับแพลตฟอร์ม National Coding Platform สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งโครงการ Coding for school ซึ่งสามารถนำวิชา Coding ไปสอนร่วมในหลักสูตรของทางโรงเรียน, โครงการ AI For Future Education หลักสูตรระยะสั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี AI ถูกต้อง, หลักสูตรห้องพิเศษ Advanced Placement for TCAS1 หรือหลักสูตรระยะยาว 45 ชั่วโมง เมื่อเด็กเรียนที่เข้าร่วมและสอบผ่านตามเกณฑ์ สามารถเข้าพิจารณาพิเศษรอบ TCAS1 กับมหาวิทยาลัยในโครงการได้ทันที และโครงการ Coding Camp ระยะสั้น 8-16 ชั่วโมง สำหรับนักเรียนที่เตรียมแข่งสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่