กฟผ. ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าฝรั่งเศส ศึกษาเทคโนโลยี SMR

กฟผ. ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าฝรั่งเศส ศึกษาเทคโนโลยี SMR

กฟผ. ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าฝรั่งเศส ศึกษาเทคโนโลยี SMR เพิ่มทางเลือกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในอนาคต

16 พฤษภาคม 2567 นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าพบผู้บริหารการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเวที Thailand - France Business Forum ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส โดยหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ การออกแบบและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก การจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว การพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน ของประเทศในอนาคต โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ของ เทคโนโลยี SMR การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ EDF เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งปัจจุบัน EDF มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 67 โรง และอยู่ระหว่างการพัฒนา เทคโนโลยี SMR โดยใช้น้ำเป็นสารหล่อเย็น กำลังการผลิต 340 เมกะวัตต์ ที่มีชื่อว่า NUWARD