'ไทยพาณิชย์' เดินหน้าสู่ Net Zero เปลี่ยนมาใช้ขวด rPET มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60%

'ไทยพาณิชย์' เดินหน้าสู่ Net Zero เปลี่ยนมาใช้ขวด rPET มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60%

"ไทยพาณิชย์" เดินหน้าองค์กรยั่งยืนสู่ Net Zero 2030 เปลี่ยนขวดน้ำดื่มเป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% หรือขวด rPET จำนวนปีละกว่า 1.3 ล้านขวด มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60% พร้อมปลูกจิตสำนึกพนักงานลดการใช้พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย เริ่มจากการดำเนินงานภายในของธนาคารฯ ควบคู่ไปกับการมอบความยั่งยืนให้ลูกค้าและคู่ค้า ตามพันธกิจ Net Zero จากการดำเนินงานภายในปี 2030 ประกาศความพร้อมเปลี่ยนขวดน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมองค์กรเป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% หรือขวด rPET ปีละกว่า 1.3 ล้านขวด โดยนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่ใช้ขวดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและความสะอาดจากองค์การอาหารและยา (อย.) มาตรฐานจาก อย.สหรัฐ ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) โดยความร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เตรียมแผนต่อยอดความร่วมมือกับ GC ด้วยการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ คืนชีวิตให้ ขยะพลาสติก ใช้แล้วกลับมาสร้างคุณค่าตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

'ไทยพาณิชย์' เดินหน้าสู่ Net Zero เปลี่ยนมาใช้ขวด rPET มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60%

ต้นแบบธนาคารแรกใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล "น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET"

ไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นตัวกลางที่จะผลักดันสังคมยั่งยืน ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ Net Zero จากแผนการดำเนินงานภายในของธนาคารฯ ภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 แม้ว่าสถาบันการเงินจะเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ แต่ธนาคารฯ ก็ยังให้ความสำคัญที่จะบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยในปีนี้ได้ริเริ่มลดการใช้พลาสติกภายในองค์กร จากการเปลี่ยนขวดน้ำดื่มที่ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารฯ เป็นขวดน้ำที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% จำนวนปีละกว่า 1.3 ล้านขวด โดยเป็นธนาคารแรกที่ริเริ่มใช้ขวดประเภทดังกล่าว

ด้วยความห่วงใยถึงความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภค ธนาคารฯ จึงได้เลือกใช้ขวดน้ำดื่ม rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นขวดพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานยุโรปที่ทันสมัย โดยโรงงานรีไซเคิลพลาสติกคุณภาพสูง ENVICCO หนึ่งใน GC Group ที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานจาก อย.สหรัฐ

สำหรับ rPET นับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด ปัญหาขยะพลาสติก ปิดเส้นทางขยะสู่หลุมฝังกลบ โดยหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทยให้กลับมาเป็นทรัพยากรสำหรับการขึ้นรูปเป็นขวดน้ำใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

'ไทยพาณิชย์' เดินหน้าสู่ Net Zero เปลี่ยนมาใช้ขวด rPET มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60%

ขวดน้ำดื่ม "น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET" โฉมใหม่ ออกแบบภายใต้แนวคิด "Sustainable Bloom" ความยั่งยืนที่เบ่งบานสู่อนาคต นำเสนอในลวดลายดอกไม้หลากสีรวม 17 สี สื่อถึง 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นตัวแทนแสดงเจตจำนงของธนาคารฯ ที่จะส่งมอบความยั่งยืนให้แก่สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ ทั้งนี้การใช้ขวด rPET สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบและขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล ลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น ขวดน้ำดื่ม "น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET" ขนาด 320 มิลลิลิตร จำนวน 1.3 ล้านขวด นับเป็นการรีไซเคิลพลาสติกกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ แม้จะดูเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับขวดน้ำในอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่การลดปริมาณพลาสติกใหม่จำนวน 1.3 ล้านขวด เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ 2,200 ต้น ในเวลา 1 ปี และคิดเป็นการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการใช้เม็ดพลาสติกผลิตขวดน้ำแบบเดิมถึง 60% 

'ไทยพาณิชย์' เดินหน้าสู่ Net Zero เปลี่ยนมาใช้ขวด rPET มุ่งลดคาร์บอนกว่า 60%

ตามแผนงานการมุ่งสู่ Net Zero ผ่านการปฏิบัติงานภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2030 นั้น การเปลี่ยนขวดน้ำดื่มเป็นขวด rPET จำนวน 1.3 ล้านขวดต่อปี ในช่วงปี 2024 - 2030 คิดเป็นปริมาณขวด rPET รวมประมาณ 8 ล้านขวด เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ได้ถึง 13,500 ต้น สามารถบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได้ในระยะยาว 

ปลูกจิตสำนึกพนักงานลดการใช้พลาสติก

นอกจากการเปลี่ยนขวดน้ำดื่มเป็น "น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET" แล้ว ไทยพาณิชย์ ยังมีโครงการปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานในการลดการใช้ขวดพลาสติกภายในชีวิตประจำวัน ด้วยการรณรงค์นำกระบอกน้ำหรือบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวที่ทนทานและใช้ซ้ำ มาใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลด ปัญหาขยะพลาสติก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ในอนาคต ธนาคารฯ ได้วางนโยบายขยายผลเพิ่มการเก็บกลับขวดพลาสติกใช้แล้วโดยร่วมมือกับ GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำขวดพลาสติกเข้าสู่ระบบเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล และนำกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุดตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปูทางสู่เป้าหมาย Net Zero ของทั้งสององค์กร ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน 

รับชมเรื่องราวของขวดน้ำดื่ม "น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET" ได้ทาง เว็บไซต์