'เบทาโกร' จับมือ 'มทร.ล้านนา' และ 'มจธ.' ยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี

'เบทาโกร' จับมือ 'มทร.ล้านนา' และ 'มจธ.' ยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี

"เบทาโกร" จับมือ "มทร.ล้านนา" และ "มจธ." มุ่งยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี ด้วยรูปแบบ "โรงเรียนในโรงงาน"

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG โดย ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง ลงนามความร่วมมือ "โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี" กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ มทร.ล้านนา โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงาน เบทาโกร ในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ในรูปแบบ "โรงเรียนในโรงงาน" ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานและการใช้โครงงานเป็นฐาน (Work & Project base learning) โดยมีคณะผู้บริหารเบทาโกร ตลอดจนคณาจารย์ และผู้บริหาร มทร.ล้านนา และ มจธ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

\'เบทาโกร\' จับมือ \'มทร.ล้านนา\' และ \'มจธ.\' ยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี \'เบทาโกร\' จับมือ \'มทร.ล้านนา\' และ \'มจธ.\' ยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี