GC รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards 2023

GC รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards 2023

GC รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืน

21 พฤศจิกายน 2566 ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับมอบรางวัล SET Awards 2023 ประเภท รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ

"GC ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่การสร้างสมดุล ของบรรษัทภิบาล (เศรษฐกิจ) สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความเติบโตแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ ต้องดำเนินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทิศทางความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง GC ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการมุ่งสู่ องค์กรคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050" ดร.คงกระพัน กล่าว

SET Awards จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตลาดทุนไทยที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว