'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023

'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ตอกย้ำการเป็นธนาคารที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 116 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยธนาคารฯ มองว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นแต่เพียงผลประกอบการเท่านั้น แต่ต้องเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งมอบคุณค่า รวมถึงพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นใน 3 มิติหลัก ดังนี้

  • การสนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชน และครู เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยมีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023

  • การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันต่อเหตุการณ์ เพื่อคืนความสุข สร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างรอยยิ้ม ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมและองค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการดูแล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero 
  • การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในกลุ่มพนักงาน

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด" หรือ "The Most Admired Bank"

'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023 'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023 'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023 'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023 'ไทยพาณิชย์' คว้ารางวัล Asia’s Best CSR ในงาน Asian Excellence Award 2023