ปตท. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี และจัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
  • มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ (TURNOVER) ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (ANNUAL REPORT) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น - มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  • มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. คุณวุฒิทางการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3. เงื่อนไขการจ้าง

มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

4. การรับสมัคร

  • การรับใบสมัคร : ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
  • การยื่นสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)" โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดย คลิกที่นี่

ปตท. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่