พิธีลงนาม MOU เพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

พิธีลงนาม MOU เพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1

22 กันยายน 2566 วิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ระหว่างกรมอนามัย และสถาบันฝึกอบรม โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 (1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี 

ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบเวชศาสตร์วิถีชีวิตในประเทศไทย ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน (แพทย์และสหวิชาชีพ) และการดูแลสุขภาพประชาชนด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อสร้างสังคมประเทศไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนาม MOU เพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

สำหรับในงานนี้ "วิเวก ดาวัน" และ "นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์" ได้รับมอบรางวัล "The Iconic of Life" ชีวิต-ตัวตน-คนต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบและร่วมขับเคลื่อนงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย 

วิเวก ดาวัน ขึ้นพูดในช่วงเรื่องเล่าเร้าพลัง 3-min Inspiration Talk โดยพูดเกี่ยวกับ Mega Dharma ที่ตั้งใจช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ "To help people stay healthy as long as they live" ส่วนทางด้านนายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพลิกผันโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เมก้า วีแคร์ และ เวลเนส วีแคร์ ยังได้สนับสนุนให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตต่อไป พร้อมยังสนับสนุนชุดผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพให้แก่แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่มาร่วมงาน รวมถึงร่วมจัดบูธให้ความรู้และแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายในงานอีกด้วย ส่วนทางด้านศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรแคมป์สุขภาพต่างๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยตัวเอง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี plant-based, whole-food และ low-fat 

พิธีลงนาม MOU เพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต พิธีลงนาม MOU เพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต