RETHINKING TOURISM OF THE FUTURE : KEY TO TRANSFORMATION กุญแจสู่การพลิกโฉมเพื่อฟื้นท่องเที่ยวไทย

RETHINKING TOURISM OF THE FUTURE : KEY TO TRANSFORMATION กุญแจสู่การพลิกโฉมเพื่อฟื้นท่องเที่ยวไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญร่วมค้นหาคำตอบพลิกฟื้นท่องเที่ยวไทยสู่อนาคต ผ่านงานสัมมนา "RETHINKING TOURISM OF THE FUTURE : KEY TO TRANSFORMATION" วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ

นับถอยหลังสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยยุคหลังวิกฤติโควิด-19 ที่ "การท่องเที่ยว" ยังคงเป็นหนึ่งในความหวังและฟันเฟืองสำคัญในการนำเม็ดเงินเข้าประเทศ แต่จากการแพร่ระบาดที่กินเวลานานหลายปี ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนและสังคมไปอย่างมาก การคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม อาจไม่ได้ผลดีเท่าเก่า

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับวิธีคิด ปรับวิธีทำ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญมาร่วมกันค้นหาคำตอบเพื่อหนุนเสริมให้การท่องเที่ยวไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านงานสัมมนา "RETHINKING TOURISM OF THE FUTURE : KEY TO TRANSFORMATION" ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ ห้องประชุม Mayfair Ballroom B ชั้น 11

สำหรับรายละเอียดงานมีดังนี้

  • 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
  • 09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย นางสาวดารณี ลิขิต วรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • 09.15 - 09.25 น. ข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • 09.25 - 10.15 น. หลักการของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และข้อสังเกตจากการติดตามการดำเนินงาน โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  • 10.30 - 11.45 น.  เสวนาหัวข้อ "จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทำ กุญแจสู่การพลิกโฉมเพื่อฟื้นท่องเที่ยวไทย" รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหน่วยงานรับงบประมาณ ร่วมเสวนา โดย นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
  • 11.45 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • 12.00 น. ปิดการประชุม 
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ The Berkeley Dining room ที่ชั้น 10

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [email protected]

RETHINKING TOURISM OF THE FUTURE : KEY TO TRANSFORMATION กุญแจสู่การพลิกโฉมเพื่อฟื้นท่องเที่ยวไทย