'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ มุ่งสานฝันส่งพลังสู่การศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ "หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต" ปีที่ 5

ในโลกธุรกิจความยั่งยืน ไม่ควรมีใครที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัยเด็กก็คือเรื่อง "การศึกษา" ที่จะช่วยส่งเสริมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และสังคม เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา กีฬา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกความสำเร็จเป็นไปได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม "กัลฟ์" จึงริเริ่มโครงการ "หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต" เพื่อมอบทุนให้กลุ่มผู้ป่วยของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ต่อยอดงานสาธารณสุขสู่การศึกษา 

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กัลฟ์ ได้ช่วยเหลือทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ จนขยายต่อยอดมาสู่โครงการ "หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต" เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 12 สาขา นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงเรียน ครูประจำชั้น และครอบครัว เพื่อมอบโอกาส ช่วยสานฝันทางการศึกษาให้กับผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ ส่งต่อความฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง

"ทุนนี้แตกต่างจากทุนอื่นๆ ตรงที่สามารถตอบเจตนารมณ์ของกัลฟ์ ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ขาดแคลนจริง พร้อมทั้งมีการต่อยอดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ที่ได้รับ กัลฟ์จัดสรรทุนนี้ให้ โดยไม่มีเงื่อนไข แค่เพียงให้ครอบครัวที่ได้รับทุน ทำให้เยาวชนผู้ป่วยยังคงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป"

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

การศึกษาหนึ่งแนวทางของการรักษา

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้เล่าถึงที่มาของการริเริ่มโครงการ "หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต" ว่า ก่อนปี พ.ศ. 2529 ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Deformities) ยังเป็นโรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่เด็กที่เป็นโรคนี้ต้องประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การกินอาหาร ฟันและการสบฟัน การได้ยิน การพูดไม่ชัด และปัญหาทางจิตใจทั้งของผู้ปกครองและของผู้ป่วยเอง

จากปัญหาที่ซับซ้อนนี้ ทำให้การรักษาจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพ จัดตั้งเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เมื่อปี 2529 ด้วยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายฝ่าย เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมทุกด้าน และเกิดผลดีที่สุดต่อคนไข้แต่ละราย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรักษาก็คือ การศึกษา ที่กัลฟ์สนับสนุน 

สานฝันเยาวชนผู้ขาดแคลนให้ไปต่อ 

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5

สำหรับการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน ไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน แต่คัดเลือกจากสถานะทางครอบครัว ถ้ารายรับไม่เท่าหรือน้อยกว่ารายจ่าย ทางฝ่ายสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาลจุฬาฯ จะเป็นผู้พิจารณา โดยปีแรก พ.ศ. 2562 ให้ทุนจำนวน 30 ทุน ปี 2563 เพิ่มอีก 20 ทุน จนมาถึงปี 2565 มีเด็กๆ ที่รับทุน 89 คน 

โครงการข้างต้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ "กัลฟ์" ที่ต้องการรักษาเด็กให้ยังอยู่ต่อไปในระบบการศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี กัลฟ์ได้มอบงบสนับสนุนจำนวนกว่า 5 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยได้ถึง 89 คน โดยผู้ได้รับทุนอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทุนดังกล่าวเป็นทุนระยะยาวต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทุนไปจนถึงระดับการศึกษาที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องการ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสติปัญญา ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยโครงการ "หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต" จะยังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

'กัลฟ์' สานฝันการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ 'หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต' ปีที่ 5