GULF เปิด 'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

GULF เปิด 'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิด "ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง" โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ต่อยอดงานวิจัย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเปิด "ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง" โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารชวนชูชาติ วพน.7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

รายงานของ The United States Renal Data System (USRDS) ปี 2563 พบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิด โรคไต สูงที่สุด โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า ปัจจุบันในไทยมี ผู้ป่วยไตเรื้อรัง จำนวน 11.6 ล้านคน และมีจำนวนมากกว่า 1 แสนคน ที่ต้องล้างไต จึงเป็นที่มาของการที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสร้างศูนย์ไตเทียมฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่สามารถขจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ ที่การฟอกไตแบบปกติไม่สามารถทำได้ ช่วยลดการติดเชื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว รวมไปถึงลดยอดการเสียชีดวิตของผู้ป่วยโรคไตในระดับประเทศ นอกจากนี้ด้วยระบบ Smart IT System ที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบระบบดิจิทัล เชื่อมต่อข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์นำมาศึกษาและทำวิจัยได้ ทั้งยังต่อยอดเป็นสถานที่การเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ สอดคล้องกับพันธกิจของ GULF ที่มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมสนับสนุนการสร้าง ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง แห่งนี้ มุ่งหวังให้เป็น Center of Excellence รองรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตอย่างครบวงจร สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ GULF ที่เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่ผ่านมา GULF มุ่งสนับสนุนด้านสาธารณสุข การศึกษา และเยาวชนเป็นหลัก โดยเรื่องสาธารณสุขนั้น เรามุ่งทำโครงการที่สนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเพิ่มผลผลิต (Productivity) ภาคสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ไตเทียมฯ แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต และเป็นศูนย์การแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลในระยะยาวต่อไป

GULF เปิด \'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง\' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ขยายศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย เป็นศูนย์ฯ ที่มีเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง รองรับผู้ป่วยได้ 80-90 รายต่อวัน ให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึงหัตถการพิเศษสำหรับ ผู้ป่วยโรคไต ยกตัวอย่างเช่น การใส่สายสวนชนิด 2 ช่องทาง (Hemodialysis Catheter) เพื่อใช้ฟอกเลือดทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร ซึ่งต้องขอขอบคุณ GULF ที่ร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์ฯ ที่เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในการรองรับผู้ป่วยโรคไต และทำให้คนไทยได้เข้าถึงระบบการรักษาโรคไตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในทวีปยุโรป มีข้อดีคือ สามารถขจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกายได้มากกว่าการฟอกไตที่ใช้กันโดยทั่วไป การฟอกไตด้วยวิธีนี้ยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจแก้ไม่ได้ด้วยการฟอกไตที่ใช้โดยทั่วไป และที่สำคัญคือ การฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคไตได้ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีระบบผลิตน้ำยาไตเทียมเข้มข้นเพื่อใช้ล้างไตเอง จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาไตเทียมเข้มข้นแบบแกลลอนเหมือนศูนย์ฯ ทั่วไป ทำให้ลดปริมาณขยะพลาสติกได้มากกว่า 18 ตันต่อปี ซึ่งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของศูนย์ฯ ในการจัดการปริมาณขยะได้ ทางเราขอขอบคุณทางบริษัท GULF ที่เห็นความสำคัญและมอบเงินสนับสนุนกว่า 55 ล้านบาท ในการสร้างศูนย์ไตเทียมฯ แห่งนี้

GULF เปิด \'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง\' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถต่อยอดเป็นสถานศึกษาเรียนรู้งานของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์โรคไต ทำให้ได้เรียนจากสถานที่จริงนอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียน มีโอกาสเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน โดยมีอาจารย์คอยกำกับและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการต่อยอด ทำวิจัยเกี่ยวกับโรคไตในมุมต่างๆ เพราะศูนย์ฯ แห่งนี้เก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้ในระบบดิจิทัล สามารถดึงข้อมูลมาศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษา การพยาบาล รวมถึงแก้ปัญหาโรคไตในระยะยาว

สำหรับ ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง อยู่ชั้น 4 อาคารชวน ชูชาติ วพน.7 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 900 ตารางเมตร มีเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง เสริมขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ประเมินวิธี ลักษณะการฟอกไต และปริมาณสารน้ำที่ต้องใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย โดยการคำนวณผ่านน้ำหนัก ผลเจาะเลือด รวมถึงสัญญาณชีพของผู้ป่วยในขณะฟอกไต เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการฟอกไตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมตามอาการ 

ติดตามข่าวสาร GULF ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ GULF SPARK และ Gulf Energy Development

GULF เปิด \'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง\' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ GULF เปิด \'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง\' โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ