'ปตท. - กรมการขนส่งทางบก' ยกระดับการตรวจสอบรถ NGV เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

'ปตท. - กรมการขนส่งทางบก' ยกระดับการตรวจสอบรถ NGV เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

"ปตท. - กรมการขนส่งทางบก" ร่วมยกระดับมาตรฐานการตรวจและทดสอบรถ NGV เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้งานรถ NGV พร้อมจุดพลุกิจกรรม "Safety Campaign" ให้บริการตรวจเช็กอุปกรณ์และส่วนควบรถ NGV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปี 2566

จากข้อมูลกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับจำนวนรถที่ใช้ก๊าซ NGV ในทุกประเภทตามสถิติรถจดทะเบียนสะสมของ พบว่า มีมากกว่า 291,046 คัน ซึ่งแบ่งออกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุก ฯลฯ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในยกระดับมาตรฐานการตรวจและทดสอบรถ NGV เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV" ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน นำโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมขนส่งทางบก และ ปตท.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นในการรณรงค์และเสริมสร้างทัศนคติการตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบการใช้งานรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV กับ ปตท. เพื่อบูรณาการร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมการขนส่งทางบก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบรถ NGV ที่เข้ามารับบริการเติมก๊าซ NGV ในสถานีบริการ NGV ของปตท. ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้รถก๊าซ NGV 

\'ปตท. - กรมการขนส่งทางบก\' ยกระดับการตรวจสอบรถ NGV เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. จะได้นำเอาองค์ความรู้ ศักยภาพ และประสบการณ์ด้านก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มาร่วมสนับสนุนในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV เพื่อเสริมสร้างทัศนคติการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถ NGV และลดการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้ใช้รถ NGV และประชาชนทั่วประเทศ

\'ปตท. - กรมการขนส่งทางบก\' ยกระดับการตรวจสอบรถ NGV เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

โดย ปตท. ได้นำข้อมูลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในความควบคุมดูแลของกรมการขนส่งทางบกนำมาตรวจสอบรถ NGV ที่เข้าเติมก๊าซธรรมชาติอัดในสถานีบริการ NGV ของปตท. ทั่วประเทศ ให้เกิดความปลอดภัยในการเติมก๊าซฯ รวมถึงนำส่งข้อมูลรถ NGV ที่มีสภาพไม่ปลอดภัยให้กับกรมการบนส่งทางบกเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่อ พร้อมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถ NGV ที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เช่น การออกตรวจรถ NGV ร่วมกัน นำมาพิจารณาให้รางวัลผู้ตรวจสภาพรถ NGV ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมประจำปีต่อไป

นอกจากนี้ ภายหลังจากการลงนามฯ กรมการขนส่งทางบก และ ปตท. ยังได้จัดกิจกรรม "Safety Campaign" เป็นโครงการให้บริการตรวจเช็กอุปกรณ์และส่วนควบรถ NGV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดปี 2566 รวมถึงการออกรณรงค์ความปลอดภัยทั่วประเทศตามแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ออกตรวจตามสถานีบริการ NGV ร่วมกันระหว่าง ปตท. และ ขบ. แต่ละไตรมาสจะมีการออกประชาสัมพันธ์ตาม Theme เช่น ไตรมาส 1 ออก PR ใน Theme : "ไม่มี ไม่เติม Sticker นั้นสำคัญ" ในสถานีบริการ NGV จำนวน 244 แห่งทั่วประเทศ