“ข้อมูลส่วนบุคคล”กับบริการออนไลน์ ใครได้ใครเสียประโยชน์?

“ข้อมูลส่วนบุคคล”กับบริการออนไลน์ ใครได้ใครเสียประโยชน์?

มีการกล่าวกันว่าข้อมูล คือ น้ำมันในยุคใหม่ (Data is new oil)