9 ข้อที่ต้องมีขององค์กรยุคใหม่

9 ข้อที่ต้องมีขององค์กรยุคใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ทางบริษัท McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก ได้ออกบทความหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัยเก้าประการที่องค์กรยุคใหม่ควรจะต้องมี

      ปัจจัยเก้าประการมาจากการศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อโลกหลังโควิดและการเปลี่ยนแปลงที่จะมาในอนาคต โดยถูกจัดไว้เป็นสามกลุ่มด้วยกัน ในกลุ่มแรกคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Who we are? ซึ่งจะตอบคำถามว่าองค์กรดำรงอยู่เพื่ออะไร และเหมาะสมกับคนทำงานและลูกค้ารุ่นใหม่หรือไม่? ปัจจัยภายใต้กลุ่มแรกประกอบไปด้วย

  1. การมี Purpose ที่ชัดเจน ซึ่ง Purpose ที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุของการดำรงอยู่ขององค์กร รวมทั้งสิ่งที่องค์กรจะทำให้กับคนอื่น องค์กรยุคใหม่จะไม่ได้สนใจในวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่องค์กรอยากจะเป็นอีกต่อไป แต่จะเป็นเรื่องของ Purpose มากกว่า และ Purpose ที่ดีจะช่วยดึงดูดและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งทำให้ลูกค้าอยากจะมาเป็นลูกค้า
  2. การมี Value Agenda ที่ชัดเจน องค์กรมักจะกำหนดเรื่องของคุณค่าหรือความแตกต่างที่จะมอบให้ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน แต่สำหรับองค์กรในอนาคตนั้น คุณค่าเหล่านั้นจะต้องสามารถูกกระจายและถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ ทำให้มีความชัดเจนว่าคุณค่าที่ต้องการมอบให้ลูกค้านั้น หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะต้องมีหรือสร้าง เพื่อให้คุณค่าที่ต้องการเกิดขึ้นจริงๆ
  3. วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะต้องเข้มแข็งสอดคล้องกับ Purpose และคุณค่าที่องค์กรจะนำเสนอ ไม่ใช่แค่การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดูเก๋เท่ห์หรือเป็นคำที่สอดคล้องกัน แต่จะต้องเป็นสิ่งที่พนักงานยึดถือปฎิบัติ อีกทั้งวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรก็ควรที่จะแตกต่างกันด้วย

        กลุ่มที่สองคือ How we operate? ซึ่งจะสะท้อนภาพวิธีการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต โดยเรื่องของความเร็ว ความคล่องตัวกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจัยในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย

      4.โครงสร้างองค์กรที่แบน โดยแทนที่จะเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วย “เจ้านาย” เต็มไปหมด ก็ควรจะเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยเครือข่ายของทีม และมีการนำเครื่องมือทางดิจิทัลมาเปลี่ยนบรรดาเจ้านายทั้งหลายให้กลายเป็น Coach และให้พนักานได้มีอิสระและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและทำงานมากขึ้น

       5.การตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยองค์กรยุคใหม่จะมีการออกแบบระบบให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นในทุกระดับ รวมถึงการนำ AI มาช่วยในการตัดสินใจ และการมอบอำนาจให้พนักงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้าจริงๆ ได้มีโอกาสตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

       6.ให้ความสำคัญกับ Talent หรือบุคลากรที่มีคุณค่าและทักษะที่สำคัญ โดยมองว่าบรรดา Talent เหล่านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทุนเสียอีก และจะองค์กรแห่งอนาคตจะออกแบบสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Talent เหล่านี้

        กลุ่มที่สามคือ How we grow? ซึ่งสะท้อนภาพว่าองค์กรจะเติบโตต่อไปได้อย่างไร โดยประกอบด้วย

        7.การสร้าง Ecosystems เนื่องจากการเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การหวังพึ่งพาเฉพาะตัวองค์กรในการนำเสนอคุณค่าต่างๆนั้นไม่เพียงพอ องค์กรจะต้องสามารถสร้าง Ecosystems ที่ประกอบไปด้วยเครือข่ายและพันธมิตรต่างๆ และมองความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ใน Ecosystems ต่างจากในอดีต โดยพันธมิตรเหล่านี้จะถูกมองเป็นอีกองคาพยพหนึ่งของตัวองค์กร

         8.การเป็น Data Company องค์กรในอนาคตจะต้องมองเรื่องของข้อมูลเป็นธุรกิจ (Data is the business) มากกว่าเพียงแค่ข้อมูลในการตัดสินใจ และมีกลยุทธ์ในการบริหารข้อมูลที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งการคิดเกี่ยวกับข้อมูลอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

         9.การเร่งให้เกิดการเรียนรู้ โดยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น พนักงานจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ เปิดรับและพร้อมต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องพร้อมต่อการทดลองในสิ่งใหม่และพร้อมยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

        การทำให้ปัจจัยทั้งเก้าประการเกิดขึ้นนั้นเป็นงานที่ท้าทาย แต่ก็เหมือนจุดเริ่มต้นและแนวทางที่ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตได้.