แนวทางปรับองค์กรเข้าสู่ 'WFH 2.0'

แนวทางปรับองค์กรเข้าสู่ 'WFH 2.0'

2 เทคโนโลยีหลักที่จำเป็น คือ การสื่อสารผ่านคลาวด์และเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย