‘Gen-Z’ ตบเท้าสู่โลกการทำงาน องค์กรควรบริหารคนอย่างไร

‘Gen-Z’ ตบเท้าสู่โลกการทำงาน องค์กรควรบริหารคนอย่างไร

องค์กรต้องไม่ลืมสร้าง Motivation ที่ทำให้ทุกเช้าพนักงานของเราอยากจะตื่นมาทำงาน