โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID Era) จะเปลี่ยนอย่างไรในมุมดิจิทั

โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID Era) จะเปลี่ยนอย่างไรในมุมดิจิทั

มีความต้องการใช้ไอทีมากขึ้น ทั้งเรื่องอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการใช้ 5จี