สร้างภูมิคุ้มกัน สกัด ‘Fake News’

สร้างภูมิคุ้มกัน สกัด ‘Fake News’

ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินจากข้อมูลที่มีคุณภาพในโลกอินเทอร์เน็ต