ลดช่องว่าง 'เชิงดิจิทัล' ลดความเหลื่อมล้ำสังคม

ลดช่องว่าง 'เชิงดิจิทัล' ลดความเหลื่อมล้ำสังคม

ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนต่างจังหวัดเพื่อลดช่องว่างเชิงชนชั้น