สถานีชาร์จ EV : ขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ | สกล หาญสุทธิวารินทร์

สถานีชาร์จ EV : ขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ | สกล  หาญสุทธิวารินทร์

ระยะนี้ ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของคนไทยไทยมาแรงมาก อันเนื่องจากปัจจัยน้ำมันแพง และโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีสถานีให้บริการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้ารองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการประกอบธุรกิจคล้ายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับปริมาณการใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งขยายไปยังพื้นที่ต่างฯให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไปด้วย

การประกอบธุรกิจบริการชาร์จแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้า หรือที่เรียกเป็นทางการว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีข้อที่น่าพิจารณาว่าเป็นการขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ   การขายสินค้าและการรับจ้างทำของมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันบางประการ

 เช่น ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง อายุความฟ้องคดี ความรับผิดในทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งในช่วงที่ยังมีการเก็บภาษีการค้า มีอัตราแตกต่างกัน  แต่เมื่อมีการใช้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ไม่มีข้อแตกต่างในเรื่องอัตราภาษี เพราะเป็นอัตราเดียวกัน  

แต่ก็มีข้อแตกต่างในเรื่องของวันที่มีความรับผิดทางภาษีเกิดขึ้นระหว่างการขายสินค้าและบริการ(รับจ้างทำของ)  คือถ้าเป็นการขายสินค้า ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า ถ้าเป็นการรับจ้างทำของอันเป็นธุรกิจบริการความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ  
 
                - สัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของ    
                    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ความหมายของการซื้อขายและรับจ้างทำของไว้ดังนี้
                   มาตรา 453 อันว่าสัญญาซื้อขาย คือสัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
                 มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำการวานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ตกลงจะให้สินจ้าง เพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น 

- แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องการขายสินค้าหรือรับจ้างทำของ

             - ข้อแตกต่างระหว่างการขายสิค้าและรับจ้างทำของ
               คำพิพากษาศาลฎีกาที่2382/2534  ที่วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า การซื้อขายและจ้างทำของต่างกันที่การซื้อขายมุ่งถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ส่วนการจ้างทำของมุ่งถึงการงานที่ทำและผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

สถานีชาร์จ EV : ขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ | สกล  หาญสุทธิวารินทร์

             -อายุความ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4017/2533      หลังจากจำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ ให้ก่อสร้างอาคารแล้วเศรษฐกิจของบ้านเมืองเปลี่ยนไป วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา

ทางราชการโดยมติคณะรัฐมนตรีจึงคิดค่าวัสดุก่อสร้างที่ราคาเพิ่มขึ้นชดเชยให้แก่ผู้ก่อสร้างที่รับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของทางราชการ สัญญาชดเชยค่าก่อสร้างให้ ผู้รับจ้าง ระบุให้ยึดถือสัญญาการก่อสร้างที่ได้ทำไว้ต่อกันเป็นสัญญาเดิมและเป็นหลักที่จะปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไป 

    เงินชดเชยค่าก่อสร้างจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างเดิมการรับเหมา-ก่อสร้างเป็นลักษณะของการรับจ้างทำของชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 587 โจทก์เป็นพ่อค้ารับจ้างทำของเรียกร้องเอาค่าทำของ จึงต้องเรียกร้องเอาภายใน 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของ

สถานีชาร์จ EV : ขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ | สกล  หาญสุทธิวารินทร์

            - การประกอบธุรกิจรับจ้างโฆษณา
                 คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1207/2530     การรับจ้างโฆษณา โจทก์จะให้แนวความคิดในการออกแบบโฆษณาแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าพอใจ โจทก์ก็จะวางแผนจัดทำให้เกิดการโฆษณา และติดต่อสื่อโฆษณา  การประกอบธุรกิจโฆษณาของโจทก์เป็นเรื่องรับทำการงานโฆษณาโดยถือผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญในการทำ จึงเป็นหลักการรับจ้างทำของ     


             -ผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ 
              คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5874/2543     โจทก์ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์โดยโจทก์ต้องผลิตตามแบบแม่พิมพ์ที่ทางบริษัท ซ. กำหนดขึ้น  เมื่อโจทก์ผลิตชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์เสร็จและส่งมอบให้บริษัท ซ. โจทก์จะระบุถึงรายละเอียดในการส่งของไว้ตามเอกสารว่าเป็นใบส่งของ และระบุไว้ด้วยว่าส่งตามใบจ้างทำของของบริษัท ซ.พฤติการณ์ต่าง ๆ เห็นได้ชัดว่าการประกอบกิจการของโจทก์เป็นการรับจ้างทำของ         

                 - กิจการสโมสร                
                   คำพิพากษาฎีกาที่ 6961/2540  
           โจทก์ประกอบกิจการในลักษณะสโมสรซึ่งมีสถานที่ให้สมาชิกรับประทานอาหาร และการประชุมต่าง ๆ และพักผ่อนออกกำลังกาย การสมัคร เป็นสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ถือได้ว่าเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกข้าเป็นเงินค่าตอบแทนการให้บริการต่าง ๆ การดำเนินการของโจทก์จึงเป็นการให้บริการเป็นการรับจ้างทำของอย่างหนึ่ง

สถานีชาร์จ EV : ขายไฟฟ้าหรือรับจ้างทำของ | สกล  หาญสุทธิวารินทร์  

    - สัมภาระกับการงานที่ทำอย่างไหนสำคัญกว่ากัน 
                   คำพิพากษาศาลฎีกาที่258/2530  วินิจฉัยว่า ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายและการรับจ้างทำของนั้น หาได้อยู่ที่เจตนาและกริยาของคู่กรณีที่ประพฤติต่อกันแต่ประการเดียวไม่ แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า  สัมภาระกับการงานที่รับทำจนสำเร็จนั้นสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน   ถ้าการงานที่รับทำจนสำเร็จสำคัญกว่าสัมภาระ  ก็เป็นรับจ้างทำของ แต่ถ้าไม่สำคัญกว่าก็เป็นการซื้อขาย

                 การผลิตอิฐทนไฟไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบมาตรฐาน หรือผลิตตามคำสั่งเป็นการเฉพาะรายวัตถุดิบหรือสัมภาระที่ใช้ได้แก่ บล็อกไซด์ชามอสอลูมิน่าดินทนไฟนำมาผสมกัน  เติมด้วยสารเคมีแล้วนำไปอัดเป็นรูปแบบต่างๆ 

    จากนั้นจึงนำไปเผาไฟจึงเห็นได้ว่าอิฐทนไฟที่ผลิตหาได้มีความสำคัญไปกว่าสัมภาระหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตไม่  การผลิตอิฐทนไฟตามคำสั่งเฉพาะรายของลูกค้าจึงมิใช่เป็นการรับจ้างทำของ  แต่เป็นการผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟเช่นเดียวกับอิฐทนไฟแบบมาตรฐานนั่นเอง

                   - ความเห็น  เมื่อพิจารณาจากลักษณะงานของการประกอบธุรกิจสถานีชาร์จแบตเตอรี่หรือสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว ผู้นำรถไปใช้บริการไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับการทำงานของเครื่องไฟฟ้าทั่วฯไป แต่ไปรับบริการอัดประจุไฟฟ้าผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ผู้ให้บริการติดตั้งไว้ ให้กับแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ เพื่อให้มีพลังงานหมุนมอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ตามที่กำหนดไว้  

    เฉกเช่นการนำแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไฟหมดไปให้ร้านแบตเตอรี่อัดไฟ ไม่ได้ไปซื้อไฟจากร้านแบตเตอรี่ แต่จ่ายเป็นค่าจ้างค่าจ้างอัดไฟ และเมื่อพิจารณาประกอบจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นแล้ว  

เห็นว่าการใช้บริการของสถานีชาร์จหรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า มุ่งถึงความสำเร็จของงานคือให้แบตเตอรี่ได้รับประจุไฟฟ้า ในประการที่ให้มีพลังหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนรถไปได้ตามระยะทางที่ประสงค์เป็นสำคัญ จึงเข้าข่ายเป็นการรับจ้างทำของ ไม่ใช่การขายไฟฟ้า