ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (3) | วิกรม กรมดิษฐ์

ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (3) | วิกรม กรมดิษฐ์

เมื่อพูดกันถึงเรื่องของโครงการ Silicon Valley ที่ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจถือเป็นเรื่องที่ดี โดยที่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

ขณะนี้อมตะอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อวางแผนงานที่จะจัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากการจดทะเบียนบริษัทและอมตะอาจจะเป็นผู้ลงทุนก่อน 100 เปอร์เซ็นต์ ทุนจดทะเบียนประมาณ 100 ล้านบาท และเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับจัดทำโครงการ โครงการประมาณ 100 ไร่ 

จากนั้นจึงเริ่มหาผู้ร่วมลงทุนในส่วนของการก่อสร้างอาคารต่างๆ บนพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สร้างให้เป็นเมืองขนาดเล็กและใช้ชื่อว่า Thailand silicon valley หรือชื่ออื่นๆตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 สำหรับการดำเนินงานคือการเชิญชวนลูกค้าของอมตะเข้ามาร่วมทำโครงการนี้ด้วยกัน อมตะมีจุดเด่นในเรื่องของฐานลูกค้าที่มีอยู่ภายในนิคม ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงระดับโลกอยู่หลายบริษัท รวมถึงโรงงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอมตะรวมกว่า 1,400 โรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำมีตัวเลข GDP สูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท 

ลูกค้าเหล่านี้ล้วนมีการลงทุนด้านของเทคโนโลยีทั้งสิ้น จากนั้นจะมีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่ EEC ด้วย และขยายวงกว้างสู่กลุ่มอื่นๆ ของประเทศและกลุ่มอาเซียนต่อไป

อีกหนึ่งข้อสำคัญที่อยู่ในแผนคือ เรื่องของการเปิดเวทีให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นเวทีของคนเก่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถนำองค์ความรู้มาร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์ผลงานขึ้น 

หากไม่มีทุน อมตะจะคัดสรรโครงการและร่วมสนับสนุนในส่วนของงบประมาณให้โดยทำเช่นเดียวกับโมเดลของประเทศอิสราเอล ที่ทำเพื่อส่งเสริมเรื่องของการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาโดยการเปิดกว้างรับข้อเสนอโครงการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

การพัฒนาโครงการของ silicon valley ให้นำเสนอเข้ามาซึ่งมีการเปิดกองทุนเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ เหล่านี้ โดยการเชิญชวนสถาบันการเงิน และผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามา เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความรู้และมีความสามารถให้ได้พัฒนางานของตนเอง เพื่อก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและธุรกิจของประเทศต่อไป 

ในการคัดเลือกโครงการหรือกลุ่มคนที่ต้องการให้การสนับสนุนจะมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นและมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ

ไทยจะฟื้นตัวหลังโควิดอย่างไร? (3) | วิกรม กรมดิษฐ์

จากประสบการณ์ ที่พบมาส่วนใหญ่คนที่เก่งทางด้านของการคิด การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน จะไม่ค่อยเก่งเรื่องของการบริหารจัดการการเงิน จึงทำให้ อมตะคิดที่จะสร้างในส่วนนี้ขึ้นและร่วมลงทุนอยู่ในพื้นที่ 100 ไร่นี้ 

หากอมตะสามารถเดินได้ตามแนวทางที่สร้าง เอาไว้นี้ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมาก และจะช่วย รักขั้นตอนในส่วนของแผนพัฒนาประเทศ จากเดิมทีที่เคยเขียนไว้ 20 ปีโดยประมาณ อาจจะช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหาความยากจน ที่ประเทศไทยต้องประสบภาวะนี้มาอย่างยาวนาน 

หากสมมติว่าสิ่งที่อมตะทำอยู่ใน Amata Silicon Valley นี้ ช่วยส่งเสริมประชาชนที่อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัดสามารถสร้างรายได้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมซึ่งสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น 

เพื่ออำนวยประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ยังสามารถประชุมหรือพูดคุยกันได้โดยเห็นหน้ารวมถึงยังแชร์ข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านระบบ Video Conference หรือ Zoom และโปรแกรมต่างๆ ที่รองรับอีกมากมาย

 ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถนำผลงานของเขาสิ่งที่เขาได้ศึกษามาจากพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและนำกลับไปสร้างโอกาสพัฒนาชุมชนของเขาได้ต่อไปได้

หากทุกคนลองสังเกตดูว่า ปัญหาความยากจนของคนไทยเกิดขึ้นจากอะไร จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นจากราคาของสินค้า ที่เราผลิตขึ้นมีมูลค่าไม่สูง การที่เราจะทำสินค้าของเราให้มีมูลค่าสูงขึ้น ต้องใช้เทคโนโลยี ต้องใช้การศึกษาวิจัย ซึ่งปัจจุบันก็มีหน่วยงานต่างๆมากมายที่เข้ามารองรับ 

อาทิ ในส่วนของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว แต่ต้องทำให้เกิดการกระจายเพิ่มมากขึ้น และคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เหมือนตัวอย่างเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทุกชุมชนแต่อาจจะต้องมีการสร้างโมเดลต้นแบบขึ้นมาก่อนว่าจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

เช่นมีเกษตรกรที่เป็นชาวนา และมีวัตถุดิบที่เหลือจากการทำเกษตรปลูกข้าว เช่น ปลายข้าวซึ่งมีมูลค่าไม่สูงหรือถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ นำส่งมาให้หน่วยงานแบบที่กล่าวมาข้างต้นช่วยนำไปศึกษาว่าสามารถนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

เช่น นำไปทำขนมสำเร็จรูป รวมถึงช่วยออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สามารถเก็บถนอมอาหารได้ยาวนานสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านี้ได้ 

ที่สำคัญหากส่งไปขายยังต่างประเทศได้ ก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ที่ผมคิดว่าจะมาช่วยลดปัญหาคำว่ายากจนของประชาชนคนไทยในต่างจังหวัดได้