เปิดแฟ้ม ครม.25 มิ.ย. 'กต.' ของบกลางเพิ่มเติมพาคนไทยกลับจากอิสราเอล

เปิดแฟ้ม ครม.25 มิ.ย. 'กต.' ของบกลางเพิ่มเติมพาคนไทยกลับจากอิสราเอล

เปิดแฟ้ม ครม.25 มิ.ย.67 กระทรวงการต่างประเทศ ชงของบกลางเพิ่มเติมพาแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พม.ชงต่ออายุสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับโรงรับจำนำ 500 ล้านบาท ยธ.ชง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานระยอง และสมุทรปราการ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (25 มิ.ย.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณา และวาระเพื่อทราบเข้าสู่การประชุม ครม.ที่น่าสนใจดังนี้ 

วาระเพื่อพิจารณา กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือ และอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล (เพิ่มเติม)

กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคม แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงคมนาคม และการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน แห่งราชอาณาจักรสเปน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม

กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เสนอการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์ 

สำนักงบประมาณ เสนอ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็น เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

 

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)

ศาลยุติธรรม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ .. พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และศาลแรงงานจังหวัดระยอง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม พ.ศ. ....

สำหรับวาระเพื่อทราบกระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอให้จดทะเบียน
เลิกภาระในอสังหาริมทรัพย์ และการเรียกคืนค่าทดแทนจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน
พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดา ขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ....

กระทรวงยุติธรรม เสนอ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนยุติธรรม

กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Economic Ministers Retreat) ครั้งที่ 30 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ  การปรับแก้ไขตารางข้อผูกพันด้านบริการ ภายใต้องค์การการค้าโลกของไทยที่ผูกพันวินัยในการใช้กฎระเบียบภายใน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13  และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์