ส.ป.ก. สั่งปิดประกาศทุก อบต.รับร้องเรียน คัดค้านครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

ส.ป.ก. สั่งปิดประกาศทุก อบต.รับร้องเรียน คัดค้านครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

ส.ป.ก. สั่งสอบวินัย 4 เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ฐานใช้อำนาจโดยทุจริต พร้อมปิดประกาศรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินส.ป.ก. ประกาศทุกอบต. - เทศบาล เปิดรับเรื่องร้องเรียน คัดค้าน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการทางวินัย กับ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการออกส.ป.ก. 4-01 ในจังหวัดนครราชสีมา ไม่เป็นไปตามระเบียบของส.ป.ก. โดยให้สอบการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งมาก่อนหน้านี้

ส.ป.ก. สั่งปิดประกาศทุก อบต.รับร้องเรียน คัดค้านครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

“การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้การออกหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินส.ป.ก. เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยนำรายชื่อผู้ได้รับส.ป.ก. 4-01 ไปติดประกาศที่อบต. และเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบได้อย่างกว้างขวาง หากพบข้อสงสัยและร้องเรียนมาจะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ”

นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานกลั่นกรองความผิดเกี่ยวกับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน  ได้ตั้งแต่ระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อช่วยให้การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น หากพบการครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องจะส่งต่อมายังจังหวัด แล้วส่งมายังส.ป.ก. ส่วนกลาง

จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัสเป็นประธานเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเพิกถอนต่อไป

ส.ป.ก. สั่งปิดประกาศทุก อบต.รับร้องเรียน คัดค้านครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

 

สำหรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน มี ส.ป.ก. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) อนุมัติโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกราย ทุกแปลง 36,498,883 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. รวมถึงการป้องกันไม่ให้ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน โดยมีงบประมาณดำเนินการ 5,838,100 บาท

 

ส่วนแนวทางการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีอยู่ 3 รูปแบบ

 

- การตรวจสอบสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งใช้ความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก.จังหวัด คนในท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ดินร่วมพิจารณา

- ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง และชี้เป้าหมายแปลงที่ดินที่อาจมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดปกติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การตรวจสอบการถือครองที่ดิน กรณีเกษตรกรทำผิดระเบียบหรือบุคคลอื่นครอบครองที่ดินโดยมิชอบ รวมถึงการพบการกระทำผิดในเขตปฏิรูปที่ดินเช่น การร้องเรียน แจ้งเบาะแสจากบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิด การรวบรวมพยานหลักฐาน ถ้ากระทำผิดจริงจะสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ทันที