BTS ลุ้นระทึก 'ศาลปกครองสูงสุด' นัดพิพากษาคดีประมูล 'รถไฟฟ้าสายสีส้ม'

BTS ลุ้นระทึก 'ศาลปกครองสูงสุด' นัดพิพากษาคดีประมูล 'รถไฟฟ้าสายสีส้ม'

จับตาพรุ่งนี้ ! "บีทีเอส" ลุ้น "ศาลปกครองสูงสุด" นัดอ่านคำพิพากษาคดีปรับหลักเกณฑ์ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้าน "คมนาคม" เร่งเปิดเดินรถช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี

รายงานข่าวระบุว่า วันพุธที่ 12 มิ.ย.2567 เวลา 13.15 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1437/2566 ระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

สำหรับคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีร่วมกันออกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  ลงวันที่ 24 พ.ค.2565

และออกเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน โดยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์คัดเลือกเอกชนให้แตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมตามประกาศเชิญชวนฯ ฉบับเดือนก.ค.2563 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีแล้ว อันมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

อย่างไรก็ดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลยพินิจกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเหมาะสม และความจำเป็นแห่งกรณีเพื่อประโยชน์ของรัฐ ไม่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์เป็นการเฉพาะเจาะจงที่จะทำให้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ให้แตกต่างจากประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนฯ ลงวันที่ 3 ก.ค.2563 โดยปรับเกณฑ์คะแนน เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถดำเนินการตามโครงการให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด

ทั้งนี้ หากได้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีศักยภาพไม่เพียงพอ ย่อมเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค จึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน และกรุงเทพธุรกิจ รายงานเพิ่มเติมว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนฯ ลงวันที่ 24 พ.ค.2565 ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว และไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะใด

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 24 พ.ค.2565 และเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่มีลักษณะประการใดที่จะทำให้เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีนี้จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด จึงได้มีการพิจารณาแล้วนัดอ่านคำพิพากษา ณ ห้องพิจารณาคดี 12 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า การคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) อยู่ในกระบวนการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ รฟม.เตรียมพร้อมดำเนินงานตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมต้องรอศาลปกครองสูงสุดพิพากษาข้อพิพาทนี้ก่อน กระทรวงคมนาคมไม่สามารถก้าวล่วงกระบวนการศาลได้

“ไม่ว่าศาลฯ จะพิจารณาคดีอย่างไร เรื่องนี้กระทรวงฯ ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพราะงานก่อสร้างส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่จำเป็นต้องรอการจัดหาขบวนรถ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้เร็วเพื่อเปิดเดินรถให้ประชาชนได้ใช้บริการ”

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์