กพอ. เคาะค่าเช่าที่ดิน 'เมืองการบินภาคตะวันออก' ไร่ละ 106,800 บาท ปรับทุก 3 ปี

กพอ. เคาะค่าเช่าที่ดิน 'เมืองการบินภาคตะวันออก' ไร่ละ 106,800 บาท ปรับทุก 3 ปี

กพอ. เคาะค่าเช่าที่ดิน “เมืองการบินภาคตะวันออก” ไร่ละ 106,800 บาท ปรับขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี พร้อมเปิดแปลงใหญ่เช่าพัฒนา 4 โครงการ รวมพื้นที่ 439 ไร่

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม วันที่ 10 มิ.ย.2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)

อย่างไรก็ดี กพอ.ได้พิจารณาหลักการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในเขตส่งเสริม EECa โดยกำหนดมูลค่าทรัพย์สินประเมินที่นำมาใช้คำนวณอัตราผลตอบแทนพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ

ราคาประเมินที่ดินแปลงตามรอบปีบัญชีของกรมธนารักษ์

 • ซึ่งใช้แนวทางการคำนวณค่าเช่าที่ดินกรมธนารักษ์เป็นฐาน โดยราคาที่ดิน ตารางวาละ 8,900 บาท (มูลค่าที่ดินประเมินรอบบัญชีปี 2566 - 2568)

มูลค่าการพัฒนาที่ดินเป็นฐาน

 • โดยราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดให้เช่า โดยใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) นับแต่วันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน

ส่วนหลักเกณฑ์ และอัตราค่าเช่าที่ดินพื้นที่เขตส่งเสริม EECa แบ่งออกเป็น

กรณีค่าเช่าที่ดิน

 • กำหนดอัตราค่าเช่า 3% ของราคาที่ดิน โดยกรณีราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 8,900 บาท จะคิดอัตราค่าเช่าเป็น 106,800 บาทต่อไร่ต่อปี โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่ม 9% ทุก 3 ปี

กรณีค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 • กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน 106,800 บาทต่อไร่ต่อปี บวกกับอัตราค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง (มูลค่ายุติธรรมคูณ 3%)

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริม EECa สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนดพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เป็นเขตส่งเสริม EECa

กพอ. เคาะค่าเช่าที่ดิน \'เมืองการบินภาคตะวันออก\' ไร่ละ 106,800 บาท ปรับทุก 3 ปี

หลังจากนั้น 16 พ.ค.2562 กพอ.อาศัยอำนาจตามกฎหมายและมติ กพอ. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกระเบียบ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2562 โดย สกพอ.สามารถจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ดังนี้

 1. ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. ค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์
 3. ส่วนแบ่งรายได้

โดยภายในพื้นที่เขตส่งเสริม EECa มีพื้นที่ สกพอ.จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ แบ่งเป็น

 1. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 210 ไร่
 2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา จำนวน 70 ไร่
 3. สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ จำนวน 154 ไร่
 4. อาคารหอบังคับการบิน จำนวน 5.3 ไร่

โดยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2563 สกพอ.ได้ออกประกาศ สกพอ. เรื่องค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์การเช่าที่ดินราชพัสดุภายใน “เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก” กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และมติ กพอ. ครั้งที่ 2/2563 โดยให้แบ่งชำระเป็นงวดทุก 10 ปี โดยงวดที่ 1 ชำระในปีที่เริ่มการเช่า ในอัตรา 1% ของมูลค่าทรัพย์สิน คูณ 10 ปี งวดถัดๆ ไปให้คิดเพิ่ม 3% ต่อปี จากค่าธรรมเนียมที่ชำระในงวดที่ 1

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์