‘ครม.‘ไฟเขียวเก็บ VAT สินค้านำเข้า ตั้งแต่มูลค่า 1 บาท มีผลถึง 31 ธ.ค.นี้

‘ครม.‘ไฟเขียวเก็บ VAT สินค้านำเข้า ตั้งแต่มูลค่า 1 บาท มีผลถึง 31 ธ.ค.นี้

ครม.เห็นชอบในหลักการ ให้คลังออกประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้ามูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ใช้แทนประกาศฉบับเดิมที่ออกมาปี 2561 ที่เว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท มอบคลังออกประกาศโดยเร็วมีผล 15 วัน ถึง 31 ธ.ค.นี้  ครม.ถกความเห็นหลากหลาย

 

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังออกประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป จากเดิมที่ไม่เก็บ VAT สินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท โดยมาตรการนี้เป็นไปตามที่มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขประกาศฉบับเดิม และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะมีผลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันออกประกาศ และจะมีผลไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2567 ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อทดลองก่อนและจะมาประเมินผลต่อไป

 

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รายงาน ครม.ว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสรรพากรแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งจะเป็นมาตรการระยะยาวต่อไป โดยระหว่างการดำเนินการมาตรการนี้ รัฐบาลต้องการให้มีมาตรการระยะสั้นขึ้นมาแก้ปัญหาก่อน กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ ครม.พิจารณาว่าควรจะมีการออกประกาศกระทรวงการคลังยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท เป็นการกำหนดใหม่ให้เก็บภาษีสินค้านำเข้าสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

สำหรับการดำเนินการจะเป็นการแก้ไขประกาศกรมศุลกากร เรื่องหลักเกณฑ์ของการนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเทภ 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร รวมทั้งประกาศกรมสรรพสามิตที่มีการยกเว้นภาษีในมูลค่าสินค้าในอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 2561 ครอบคลุมอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต  

ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับเป็นเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเช่นกัน  กระทรวงการคลังจึงพิจารณาแล้วเห็นควรว่าต้องออกประกาศ 2 ฉบับเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตั้งแต่สินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป โดยจะมีผลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศ และจะมีผลไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2567 ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวและจะมีการประเมินผลต่อไป

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยด้วยว่าระหว่างที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทนี้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่ามาตการนี้เป็นมาตรการที่ภาคเอกชนเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้หลังจากที่มีสินค้าราคาต่ำเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรการนี้จะทำให้มีความเป็นธรรมกับสินค้าไทย โดยต้องการให้มีผลโดยเร็วเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย

 

ขณะที่นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าอยากให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องมีการพิจารณาการนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วย ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สอบถามว่าในเรื่องนี้จะเป็นมาตรการที่รวมในเรื่องของสินค้าเกษตรด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว ครม.ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการนี้ และในเรื่องนี้ให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 15 วัน ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67 เพื่อเป็นการทดลอง และประเมินผลการใช้มาตรการนี้ นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ได้มีการเก็บเอกสารในที่ประชุม และสั่งไม่ให้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้