เปิดแผนผังพัฒนา ‘ดอนเมืองเฟส 3’ ขยายรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

เปิดแผนผังพัฒนา ‘ดอนเมืองเฟส 3’ ขยายรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

เปิดแผนผังพัฒนา “ดอนเมืองเฟส 3” ทอท. เตรียมรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 พร้อมตั้งเป้าศึกษารายละเอียดแล้วเสร็จเปิดประมูลต้นปีหน้า ลุยก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสาร 1.4 แสนตารางเมตร หนุนบริหารจัดการรองรับสูงสุดเป็น 50 ล้านคนต่อปี

KEY

POINTS

  • เปิดแผนผัง 5 กลุ่มงาน พัฒนา “ดอนเมืองเฟส 3” งบลงทุนกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 50 ล้านคนต่อปี
  • ทอท. เตรียมรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 คาดศึกษารายละเอียดแล้วเสร็จ จ่อเปิดประมูลต้นปีหน้า ลุยก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสาร 1.4 แสนตารางเมตร 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับการเดินทางและขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง (Master Plan) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เพื่อให้ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับผู้โดยสาร 18.5 ล้านคนต่อปี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิม

ระยะที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี รองรับผู้โดยสารโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมจากระยะที่ 1

ระยะที่ 3 ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมเป็นประธาน จัดการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ในวันที่ 28 พ.ค.นี้ อีกทั้งยังตั้งเป้าศึกษารายละเอียดโครงการให้แล้วเสร็จ และเปิดประกวดราคาต้นปี 2568

โดยแผนดำเนินงานในเบื้องต้น ทอท.จะเร่งดำเนินการก่อสร้างส่วนแรก คือ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ หรืออาคาร 3 เพื่อรองรับให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพิ่มพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนตารางเมตร คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 2568 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีแล้วเสร็จ เปิดให้บริการประมาณปี 2571 ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 15 ล้านคน จากปัจจุบันรองรับได้ประมาณ 30 ล้านคนต่อปี รวมเป็นประมาณ 45 ล้านคนต่อปี และสามารถบริหารจัดการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 50 ล้านคนต่อปี

ส่วนแผนผังพื้นที่ก่อสร้างแต่ละกลุ่มงานของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานหลัก ประกอบด้วย

เปิดแผนผังพัฒนา ‘ดอนเมืองเฟส 3’ ขยายรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วย งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอด รับ - ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วย งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงาน ก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคาร สำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วย งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม

กลุ่มงานที่ 4 ประกอบด้วย งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุง อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2 – 4

กลุ่มงานที่ 5 ประกอบด้วย งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค กลุ่มงานที่ 6 ประกอบด้วย งานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานจ้างติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ การปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ