'สภาพัฒน์' แถลงจีดีพีไตรมาส1/67 ขยายตัวได้ 1.5% หั่นคาดการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2-3%

'สภาพัฒน์' แถลงจีดีพีไตรมาส1/67 ขยายตัวได้ 1.5% หั่นคาดการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2-3%

สภาพัฒน์แถลงจีดีพีไตรมาส 1/67 ขยายตัวได้ 1.5% จากปีก่อนและขยายตัวได้ 1.1% จากไตรมาสที่ผ่านมา ปรับคาดการณ์ทั้งปีเหลือ 2-3% จากปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และเรื่องการกีดกันการค้าที่รุนแรงขึ้น

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1/2567 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 ว่าจีดีพีไทยไตรมาส 1 ปีนี้ขยายตัวได้ 1.5% จากปีก่อนและขยายตัวได้ 1.1% จากไตรมาสที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ สศช.ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยทั้งปีในปี 2567 จาก 2.2 - 3.2% เป็นคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 2 - 3% จากปัจจัยเรื่องสงครามการค้า และปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น

\'สภาพัฒน์\' แถลงจีดีพีไตรมาส1/67 ขยายตัวได้ 1.5% หั่นคาดการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2-3%

โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ขยายตัวมาจากแรงส่งของภาคของการบริโภคและการบริการเป็นหลัก โดยเฉพาะการบริโภคเอกชนที่ขยายตัวได้ 6.9% 

ขณะที่ภาคการส่งออกขยายตัวได้ 2.5% ส่วนการลงทุนรวมของประเทศในภาคเอกชนขยายตัวได้ 4.6% 

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 นั้นยังมีการถูกกดดันจากการลงทุนของภาครัที่การลงทุนรวมยังลดลง 27.7% ซึ่งมาจากการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

\'สภาพัฒน์\' แถลงจีดีพีไตรมาส1/67 ขยายตัวได้ 1.5% หั่นคาดการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2-3%

\'สภาพัฒน์\' แถลงจีดีพีไตรมาส1/67 ขยายตัวได้ 1.5% หั่นคาดการณ์จีดีพีทั้งปีเหลือ 2-3%

รายละเอียดของตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2567 ที่น่าสนใจมีดังนี้  

ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน การส่งออกสินค้าและบริการรวมชะลอลงร้อยละ 6.9 และ 2.5 ตามลำดับ ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล และการลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.1และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัวร้อยละ 6.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.4ในไตรมาส 4/2566 เป็นผลจากอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน โดยการใช้จ่ายฯ ในหมวดสินค้ากึ่งคงทน สินค้าไม่คงทน และหมวดบริการขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ลดลงร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาส4/2566 เป็นผลมาจากค่ซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 7.6 และการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดลดลงร้อยละ 10.7 ขณะที่ค่าตอบแทนแรงงาน ขยายตัวร้อยละ 1.9

การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาส 4/2566 โดยการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 27.7 ประกอบด้วยการลงทุนรัฐบาลลดลงร้อยละ 46.0 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 2.8 ขณะที่การลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาส 4/2566 ปัจจัยสำคัญจากการลงทุน

ส่วนด้านการก่อสร้างและการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือ ขยายตัวร้อยละ 5.2 และร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สศช.คาดว่าจะมีการปรับตัวของภาคการส่งออกดีขึ้นโดยคาดว่าการส่งออกจะบวกได้ 2% ในปีนี้ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งยังคงต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อการผลักดันการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เพิ่มขึ้น 

ขณะที่การลงทุนรวมคาดว่าจะขยายตัวได้ 1.9% โดนเป็นการลงทุนของเอกชน 3.2% ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 3.5% และการลงทุนภาครัฐยังคาดว่าจะลดลง 1.8% 

นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการมีหนี้ครัวเรือนที่สูง ความเสี่ยงเรื่องของปัญหาอุทกภัย รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือที่ต้องเผชิญกับการขนส่งที่ยากลำบาก ซึ่งทำให้ค่าระวางเรือแพงขึ้น 

ขณะที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังปรับลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามที่หลายประเทศยังคงดอกเบี้ยระดับสูง ประกอบกับการมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้ามาทุ่มตลาดในไทย ซึ่งเหมือนกับในปี 2562 ที่มีปัญหาเรื่องของการกีดกันทางการค้าที่ทำให้มีสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดไทย 

ในส่วนของประเด็นการบริหารเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ในช่วงที่เหลือของปีได้แก่ 

1.การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมาย

2.การดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอให้กับภาคเอสเอ็มอี ซึ่งต้องทำคู่กับการแก้ปัญหาลูกหนี้เรื้อรัง ขณะที่เรื่องหนี้ครัวเรือนเป็นระเบิดเวลาให้กับเศรษฐกิจไทย

3.การดูแลภาคเกษตรและรายได้ของเกษตรกร ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีต้องดูแลเรื่องของความเสี่ยงจากอุกภัย ซึ่งควรเร่งเรื่องของประกันภัยพืชผล 

4.การขับเคลื่อนการส่งออก ควบคู่กับการปรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้และส่งออกได้มากขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมการพำนักของนักท่องเที่ยวในระยะยาว

และ 5.รองรับและเฝ้าระวังความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ที่มีการทุ่มตลาดและการกีดกันทางการค้า ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงมากขึ้น