‘สภาพัฒน์’ หารือผู้บริหาร ‘BDMS’ ยกระดับ ‘ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ’ ในไทย

‘สภาพัฒน์’ หารือผู้บริหาร ‘BDMS’  ยกระดับ ‘ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ’ ในไทย

ผู้บริหารสภาพัฒน์หารือผู้บริหาร BDMS Wellness หารือแนวทางยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่เพิ่มขึ้นทำให้โอกาสของไทยเปิดกว้าง แนะเร่งพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น

 โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) นั้นยังเปิดกว้าง ที่ผ่านมาหลายรัฐบาล มีเป้าหมายในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคการท่องเที่ยวและบริการของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนด้วยเช่นกัน

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหารของ BDMS Wellness Clinic ในเครือ บจม.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ “BDMS”   ในกิจกรรม CEO Visit โดยลงพื้นที่กับ BDMS Wellness Clinic เรื่อง โอกาสในการพัฒนา ประเด็นปัญหา และประเด็นท้าทายของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวนภัสชล  ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ประชุมหารือร่วมกับนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และแพทย์หญิงพิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยหารือร่วมกันในประเด็นคำนิยามระหว่างคำว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แนวทางการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันและสามารถนำไปประกอบการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

‘สภาพัฒน์’ หารือผู้บริหาร ‘BDMS’  ยกระดับ ‘ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ’ ในไทย

ส่วนแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย หลังจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และแนวโน้มการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น (Noncommunicable diseases: NCDs) ทำให้มูลค่าตลาดธุรกิจเชิงสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทิศทางการดำเนินงานด้านการให้บริการเชิงสุขภาพของกลุ่ม BDMS Wellness Clinic ที่ผ่านมาได้ให้บริการเชิงลึกในด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นเรื่องที่อยู่ในทัศนคติของผู้คนทุกช่วงวัย โดยมุ่งดำเนินธุรกิจผ่านการดูแลเชิงการแพทย์สุขภาพ (Medical wellness) เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี (Lifestyle wellness) และมีการพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดี (Leisure wellness) ร่วมด้วย

‘สภาพัฒน์’ หารือผู้บริหาร ‘BDMS’  ยกระดับ ‘ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ’ ในไทย

สำหรับการให้บริการเชิงท่องเที่ยวสุขภาพอย่างครบวงจร คณะ สศช. ได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานและการให้บริการของธุรกิจเชิงสุขภาพของ BDMS Wellness Clinic และโรงแรม Movenpick ซึ่งนอกจากการให้บริการด้านการแพทย์ ยังมีการให้บริการที่พักโรงแรมที่ได้มาตรฐาน และมีการสร้างบรรยากาศความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า ที่สอดรับกับเป้าหมายในการเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยด้วย