'มนพร' เร่งความพร้อม Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

'มนพร' เร่งความพร้อม Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

"มนพร" รมช.คมนาคม เตรียมความพร้อมรับนโยบายนายกฯ Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการบิน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมศูนย์ฝึก
การบินหัวหิน เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2567 เพื่อรับทราบแผนพัฒนา ศฝบ.หัวหิน และได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ อาคารเรียน

รวมถึงการเยี่ยมชนโรงเก็บอากาศยาน เพื่อได้เห็นสภาพข้อเท็จจริงในการผลักดันสนับสนุนการของบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบิน ฯ ในปี งบประมาณ 2568 ในวงเงิน 414 ล้านบาท

ทั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ศฝบ. จะ ต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตนักบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงบุคลากรด้านการบินหลักของประเทศ 

ตอบรับกับวิสัยทัศน์ที่ 4 ของท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน 
ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)  \'มนพร\' เร่งความพร้อม Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

รวมนี้ได้หารือกัน พร้อมมอบนโยบายให้สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (สบพ.) เตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาอาคารสถานที่ในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 3 (ตามแผนการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน) เครื่องบิน Simulator

และการเตรียมบุคลากรครูการบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการบินในประเทศไทย \'มนพร\' เร่งความพร้อม Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

\'มนพร\' เร่งความพร้อม Aviation Hub ตรวจความคืบหน้าพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน