ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ดการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ "พล.อ.สุพจน์" เป็นประธาน

ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ดการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ "พล.อ.สุพจน์" เป็นประธาน

ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ดชุดใหม่การเคหะแห่งชาติ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ มี พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 9 คน แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ - ลาออก

KEY

POINTS

 

 

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการ และกรรมการอื่น เดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก ดังนี้

1.พลเอก สุพจน์  มาลานิยม   เป็นประธานกรรมการ

2.นายอนุกูล  ปีดแก้ว    กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

3.นายสมมาตร  มณีหยัน   กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

4.นายเดชบุญ  มาประเสริฐ   กรรมการอื่น

5.นายมณเฑียร  อินทร์น้อย   กรรมการอื่น

6.นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา   กรรมการอื่น

7.นายอนุศาสน์  อรรถวิทยา   กรรมการอื่น

8.นายอดิศร  นุชดำรงค์    กรรมการอื่น

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  จำรัสจรุงผล  กรรมการอื่น

10.นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์   กรรมการอื่น

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์