ครม.ไฟเขียวตั้ง “บอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่”  “ศุภวุฒิ  สายเชื้อ” นั่งประธาน

ครม.ไฟเขียวตั้ง “บอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่”  “ศุภวุฒิ  สายเชื้อ” นั่งประธาน

ครม.ไฟเขียวตั้ง บอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตั้ง "ศุภวุฒิ  สายเชื้อ” นั่งประธาน พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน

KEY

POINTS

 

 

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน ดังนี้

1.นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ     ประธานสภา

2.นายกงกฤช  หิรัญกิจ     กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายกฤษณะ  วจีไกรลาศ    กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

4.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายปิยะมิตร ศรีธรา   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

6.นายวิษณุ  อรรถวานิช   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

8.นายสมประวิณ  มันประเสริฐ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

9.นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นายอารีย์  ชวลิตชีวินกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์