“มันสำปะหลัง”ลักลอบเข้าไทย ตรวจเข้มสกัดสินค้าด้อยคุณภาพ

“มันสำปะหลัง”ลักลอบเข้าไทย    ตรวจเข้มสกัดสินค้าด้อยคุณภาพ

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ส่งชุดตรวจกระจายตัวลงพื้นที่ตามแนวชายแดนต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 15 ราย

ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2566 ถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเริ่มออกสู่ตลาด กรมการค้าต่างประเทศ ได้เพิ่มความถี่การส่งชุดตรวจลงพื้นที่ตามด่านนำเข้ามันเส้นทั่วประเทศ เนื่องจากทราบว่ายังคงมีการลักลอบนำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพอยู่ หากไม่จัดการอย่างเข้มงวดจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศ 

โดยภายหลังจากที่ได้ส่งระดับผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่เมื่อกลางเดือนม.ค. 2567ได้สั่งการให้ชุดตรวจของกรมฯ อยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และเมื่อปลายเดือนม.ค. 2567 ชุดตรวจได้ตรวจพบผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพบริเวณด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มอีก 5 ราย ทำให้นับตั้งแต่เดือนพ.ย.2566 ถึงปัจจุบัน กรมฯ ได้ลงโทษผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพรวมแล้วถึง 15 ราย โดยการระงับไม่ให้นำเข้าเป็นการชั่วคราว

กรมฯ มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันมันเส้นด้อยคุณภาพไม่ให้เข้าประเทศ นอกจากจะส่งชุดตรวจลงพื้นที่ต่อเนื่องแล้ว ยังได้ยกระดับมาตรการโดยส่งระดับผู้บริหารกรมฯ และชุดตรวจพิเศษ ซึ่งมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าชุด ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดตรวจเพื่อให้เป็นไปอย่างเข้มงวด และเป็นการสื่อสารให้ผู้นำเข้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า ตลอดจนสนธิกำลังร่วมกับชุดตรวจของกรมการค้าภายใน ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการลักลอบขนย้ายมันเส้น ตรึงพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง