‘ชลบุรี’ ครองแชมป์อีอีซี ดูดลงทุนเอฟดีไอ

‘ชลบุรี’ ครองแชมป์อีอีซี ดูดลงทุนเอฟดีไอ

แนวโน้มการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2566 ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2566) มีโครงการลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 552 โครงการ ขยายตัว 54% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า คิดเป็นเงินลงทุน 231,660 ล้านบาท หดตัว 4% โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน

ทั้งนี้ โครงการลงทุนกว่าครึ่งหนึ่ง มีแผนที่จะเข้าไปลงทุนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 293 โครงการ ขยายตัว 70% เงินลงทุนรวมประมาณ 148,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299% รองลงมาเป็นการลงทุนในจังหวัดระยอง จำนวน 193 โครงการ ขยายตัว 36% เงินลงทุน 64,422 ล้านบาท ลดลง 68% และตามด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 66 โครงการ ขยายตัว 53% เป็นเงินลงทุน 19,220 ล้านบาท ขยายตัว 266%

นอกจากนี้ โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC มีสัดส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีจำนวน 433 โครงการ หรือคิดเป็น 78% ของโครงการทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวม 217,246 ล้านบาท คิดเป็น 93% ของมูลค่าเงินลงทุนในพื้นที่

‘ชลบุรี’ ครองแชมป์อีอีซี ดูดลงทุนเอฟดีไอ