รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2630-2850 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2450-2500 ข้าวขาว 5% 2050

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566