ส่องงบฯ 67 รายกระทรวง 'มหาดไทย' อันดับ 1 3.5 แสนล้าน 'พลังงาน' รั้งท้าย

ส่องงบฯ 67 รายกระทรวง 'มหาดไทย' อันดับ 1 3.5 แสนล้าน  'พลังงาน' รั้งท้าย

ส่องงบฯ 67 รายกระทรวง มหาดไทยอันดับ1 งบฯ 3.5 แสนล้าน พบหลายกระทรวงได้งบประมาณเพิ่มมากกว่าปีก่อน  กระทรวงดีอีได้งบฯเพิ่ม 30.8% แรงงานได้เพิ่ม 13.5% กระทรวงการคลังได้งบเพิ่ม 14.7% ต่างประเทศได้งบเพิ่ม 19.2%  ตั้งงบฯใช้หนี้เพิ่ม 1.18 แสนล้าน เพิ่มจากปีก่อน 100%

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณปี 2567 มีหลายกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้ โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายกระทรวงเรียงจากมากไปน้อยดังนี้

  1. กระทรวงมหาดไทย 3.531 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 2.78 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.57%
  2. กระทรวงศึกษาธิการ  3.283 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 1,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.31%
  3. กระทรวงการคลัง   3.271 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 4.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.73%
  4. กระทรวงกลาโหม  1.983 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 3,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.96%
  5. กระทรวงคมนาคม  1.836 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 3,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.84%
  6. กระทรวงสาธารณสุข 1.657 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 1.34 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.84%
  7. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   1.27 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.74%
  8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1.18 แสนล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณก่อน 9,537 ล้านบาท ลดลง 7.44%

 ​​​​​​       9.กระทรวงแรงงาน 6.16 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  7,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5%

      10.สำนักนายกรัฐมนตรี 3.45 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  2,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.35%

       11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.32 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 2,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.12%

     12.กระทรวงยุติธรรม 2.59  หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  1,384.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.63%

     13.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.53 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.89%

     14.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009.8 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  1,453.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.23%

      15.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) 8,827.8 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  2,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.08%

      16.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016.7 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  281.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.18%

      17.กระทรวงพาณิชย์ 6,822 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  378.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.88%

       18.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591.3 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  295.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.59 %

       19.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559.7 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อน  87.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.96%'

       และ 20.กระทรวงพลังงาน 2,834.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.99%

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% แยกเป็น

1.รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85% ต่องบประมาณ

2.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ

3.รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.56% ต่องบประมาณ 4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ

ส่วนวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล กำหนดไว้ที่ 693,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.63% ต่อวงเงินงบประมาณรวม หรือลดลงจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 695,000 ล้านบาท จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% ขณะที่ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ประเมินไว้อยู่ที่ 2.787 ล้านบาท

ปฏิทินงบประมาณปี 2567 

ไทม์ไลน์ต่อจากนี้นั้น ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่กำหนดระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไว้ดังนี้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เสนอครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เสนอครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 3 - 4 มกราคม 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง

วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป