'โกลบอล คอมแพ็ก' ผนึก 'ยูเอ็น' พัฒนาคนสู่โลก 5.0

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สหประชาชาติในประเทศไทย จัดการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum 2566 โดยมีนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน มาปาฐกถาพิเศษ ติดตามกับผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ภคนันท์ มุมาน

การประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum หรือ GCNT Forum 2566 "พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน" โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และ สหประชาชาติในประเทศไทย  จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ซึ่งมีผู้บริหารจากบริษัท และองค์กรต่างๆ ตัวแทนเยาวชน รวมถึงในส่วนของรัฐบาล นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการทำธุรกิจของสมาชิกและสมาคมกว่า 130 องค์กร  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน และใช้โอกาสนี้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ซึ่งที่ผ่านมา การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 17 ข้อ ยังเป็นไปอย่างล่าช้า มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ที่เป็นไปตามแผน ส่วนอีกร้อยละ 30 ไม่คืบหน้าหรือต่ำกว่าเกณฑ์

ึ่งการเตรียมความพร้อมของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญมาก นอกจากทำให้บรรลุเป้าหมายให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ยังจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุค 5.0 ที่มนุษย์และเทคโนโลยีทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องของ อาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจต่อยอดไปถึงสงครามไซเบอร์หรือสงคราม AI  หากใช้ AI โดยปราศจากคุณธรรมและธรรมาภิบาลกำกับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับกับ ยุค 5.0 ที่จะเกิดขึ้น

สำหรับในช่วงบ่ายก็ยังมีเวทีเสวนาในมิติต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งแวดล้อม การศึกษา และเรื่องของเทคโนโลยี  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และให้เห็นถึงความท้าทายของการดำเนินการตามเป้าหมาย นำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ถูกทาง