ไฟเขียวรายละเอียดงบฯ 67 ลงทุนฯ 7.1 แสนล้าน 20.5% ใช้หนี้เงินกู้ 1 แสนล้าน

ไฟเขียวรายละเอียดงบฯ 67 ลงทุนฯ 7.1 แสนล้าน 20.5% ใช้หนี้เงินกู้ 1 แสนล้าน

ครม.ไฟเขียวรายละเอียดงบประมาณปี 67 ปรับคำขอจาก 5.8 ล้านล้าน เหลือ 3.48 ล้านล้านบาท งบลงทุนฯตามกฎหมาย 71. แสนล้าน 20.56% ตั้งรายจ่ายชดเชยเงินกู้ 1.18 แสนล้าน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอ ภายหลังจากสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาวงเงินคำขอจัดสรรเบื้องต้น (Pre-ceiling) ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามารวมกว่า 5.8 ล้านล้านบาท ให้เหลืออยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทแล้ว 

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% แยกเป็น

  1. รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85% ต่องบประมาณ
  2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ
  3. รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.56% ต่องบประมาณ
  4. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% ต่องบประมาณ

ส่วนวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล กำหนดไว้ที่ 693,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.63% ต่อวงเงินงบประมาณรวม หรือลดลงจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 695,000 ล้านบาท จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% ขณะที่ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ประเมินไว้อยู่ที่ 2.787 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในไทม์ไลน์ต่อจากนี้นั้น ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่กำหนดระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไว้ดังนี้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เสนอครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2566 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เสนอครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบฯ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 3 - 4 มกราคม 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 - 3

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง

วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป