‘บางจาก ศรีราชา’ ชื่อใหม่ เอสโซ่ ประเทศไทย

‘บางจาก ศรีราชา’ ชื่อใหม่ เอสโซ่ ประเทศไทย

บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “BSRC”

กลุ่มบริษัทบางจาก ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอสโซ่ฯ”) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “BSRC” โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ฯ ดังนี้

  • ชื่อภาษาไทย เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
  • ชื่อภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงเป็น Bangchak Sriracha Public Company Limited
  • ชื่อย่อหลักทรัพย์: BSRC (การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จะมีผลในระบบซื้อขายภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • เว็บไซต์บริษัท:www.bsrc.co.th

โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

‘บางจาก ศรีราชา’ ชื่อใหม่ เอสโซ่ ประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่ฯ มีอยู่ ซึ่งยังคง มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์