“เศรษฐา” สั่งศึกษาขึ้นเงินเดือนข้าราชการ รายงาน ครม.ภายในเดือน พ.ย.นี้

“เศรษฐา” สั่งศึกษาขึ้นเงินเดือนข้าราชการ รายงาน ครม.ภายในเดือน พ.ย.นี้

“เศรษฐา” สั่ง “ปานปรีย์” คุย คลัง สภาพัฒน์ สำนักงบฯ ปรับขึ้นเงินเดือน ข้าราชการให้รายงานความคืบหน้า กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายในเดือนนี้ ให้ครม.รับทราบ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่31 ต.ค.ที่ผ่านมา

เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมีสาระสำคัญว่าเรียนในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้ สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี นั้น

จึงขอมอบหมาย ดังนี้

1.ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

2.ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนรับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสม และเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเรื่องการปรับการจ่ายเงินเดือน 2 ครั้งแล้วให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังรับไปศึกษา และให้เป็นความสมัครใจในการเลือกของข้าราชการ โดยในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนนายกรัฐมนตรีให้ไปศึกษาความเหมาะสม โดยดูจากภาวะเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐด้วย