สศก. แนะเกษตรกรใช้ปฏิทินผลผลิตสินค้ารายเดือนระดับจังหวัดวางแผนเพาะปลูก

สศก. แนะเกษตรกรใช้ปฏิทินผลผลิตสินค้ารายเดือนระดับจังหวัดวางแผนเพาะปลูก

สศก. พัฒนาปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด พร้อมเปิดให้บริการข้อมูลกว่า 290 ชนิดสินค้า ผ่านเว็บไซต์ ชี้เป้าปริมาณผลิตแบบรายชนิดสินค้า เตรียมการเพาะปลูกล่วงหน้าตัดปัญหาสินค้าล้นตลาด เพื่อมความมั่นคงด้านอาหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหาร ซึ่งสศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานการดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar)

เพื่อคาดการณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแบบรายชนิดสินค้า ที่จะออกสู่ตลาดเป็นรายเดือนตลอดปีเพาะปลูกล่วงหน้า ในแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งจะทำให้ทราบปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการได้ทั้งระบบทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

สศก. แนะเกษตรกรใช้ปฏิทินผลผลิตสินค้ารายเดือนระดับจังหวัดวางแผนเพาะปลูก สศก. แนะเกษตรกรใช้ปฏิทินผลผลิตสินค้ารายเดือนระดับจังหวัดวางแผนเพาะปลูก

สำหรับปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด สศก. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2561 และพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ (Big Data)แสดงทั้งปริมาณผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ข้อมูลความพอเพียงของหมู่โภชนาการต่อประชากรในจังหวัด สัดส่วนของเกษตรกรในแต่ละชนิดสินค้า ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือน และสัดส่วนการกระจายผลผลิตภายใน และภายนอกจังหวัดเป็นรายสินค้าและรายจังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงอาหารในประเทศ

ปัจจุบัน สศก. ได้พัฒนาระบบการจัดทำปฏิทินฯ ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอในการบันทึกและเรียกรายงานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เช่น การเชื่อมโยงกับข้อมูลรายงานภาวะการณ์ผลผลิตรายเดือนระดับตำบล การเพิ่มกลุ่มสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น การจัดทำแนวทางการคำนวณปริมาณผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ การคำนวณผลผลิตต่อไร่สินค้าประมง และการจัดทำรายงานในรูปDashboardซึ่งมีการรวบรวมสินค้าประมาณ 290 ชนิด แบ่งเป็น พืช 156 ชนิด ปศุสัตว์ 21 ชนิด และ ประมง 113 ชนิดเป็นต้น

ด้านนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า จากการพัฒนาระบบปฏิทินฯ ล่าสุด สศก. จึงได้ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าใจแนวทางและกลไกในการจัดทำและใช้ประโยชน์ปฏิทินฯ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และสำนักงานเศรษฐกิจที่ 1-12 ผ่านระบบทางไกลZoom meetingและFacebook liveเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

สศก. แนะเกษตรกรใช้ปฏิทินผลผลิตสินค้ารายเดือนระดับจังหวัดวางแผนเพาะปลูก

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด โดยมีการให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คาดการณ์ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จำนวนเกษตรกร สัดส่วนปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรและจำนวนเกษตรกร การคำนวณความเพียงพอของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรจำแนกตามสารอาหาร สัดส่วนการกระจายผลผลิตภายในและภายนอกจังหวัด ร้อยละคาดการณ์ปริมาณผลผลิตรายเดือน เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยว สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการผลิต และการเปลี่ยนแปลงการผลิต สำหรับท่านที่สนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนนโยบายระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โทร. 0 2579 5830 ในวันและเวลาราชการ